Filmové Podlasie útočí!

Filmowe Podlasie Atakuje! / Film Podlasie in Attack!

kolekcia krátkych filmov • collection of short films / 2013 – 2014 / Poľsko • Poland / 99 min.

Filmové Podlasie útočí! – Reaktivácia (Filmowe Podlasie Atakuje! – Reaktywacja)

je jedným z najvýraznejších počinov kultúrneho centra v Białystoku, ktoré sa od roku 2004 zameriava na popularizácii nezávislého filmu zo severovýchodného Poľska. Táto výnimočná miestna akcia vďačí za svoju vervu a úspech energii miestnych a ich prirodzenému zmyslu pre humor. Premietania FPA! sa konajú po celej krajine i za jej hranicami. FPA!-R predstavuje všetky žánre a medzi zúčastnenými autormi sú filmári ocenení na rôznych festivaloch, ale aj debutanti, ktorí sú na začiatku svojho filmového dobrodružstva.

Film Podlasie in Attack! – Reloaded is one of the most recognizable actions by Bialystok Cultural Centre, since 2004 popularizing independent cinema from north-east Poland. This unique local activity owes its panache and success to local energy and the innate sense of humour. The FPA! Screenings are held throughout the country and beyond its borders. FPA!-R represent all genres, and their authors are filmmakers rewarded at various festivals, but also debutants just beginning their cinematographic adventure.

Hry Games • Gry

r • d. Bartek Tryzna, Monika Stpiczyńska / 2014 / 27 min.

Wojtek ide poslednýkrát s otcom do práce, Magda má problém s Turínskym plátnom a Ula má problém zbaliť sa na výlet. Jeden deň v živote ľudí s mentálnym postihnutím.

Wojtek goes with his dad to work for the last time, Magda has a problem with the Shroud of Turin, and Ula – with packing for a trip. A day in the life of three intellectually disabled people.

Potwierdzone Info: Mefedron

r • d. Maciej Szupica, Krzysztof Kiziewicz / 2013 / 4 min.

Hudobné video Varšavského hiphopového zoskupenia Potwierdzone Info (Potvrdené info), v ktorom účinkujú aj Diox, TNA a Sir Mich.

Warsaw hip-hop crew Potwierdzone Info (Confirmed Info) and their music video, including Diox, TNA and Sir Mich.

Počúvali ste? Have You Listened? • Słuchaliście?

r • d. Radek Dąbrowski / 2014 / 15 min.

Príbeh rodiny, ktorá sa zhromaždila okolo rádia a počúva miestnú bieloruskú stanicu.

A story of a family gathered around a radio, listening to a local Belarusian radio station.

Heaven

r • d. Krzysztof Raczkowski / 2014 / 4 min.

Realita sa môže zásadne líšiť od toho, čo si myslíme. Magisterský film, ktorý vznikol na Katedre animácie Akadémie umení v Poznani.

The reality may be totally different from what we think. A diploma film made at the Department of Animation at University of Arts in Poznan.

Keď budem vtákom When I Am a Bird Kiedy będę ptakiem

r • d. Monika Pawluczuk / 2013 / 30 min.

Príbeh o pokuse zmeniť vlastný osud. MuLa, žena z mjanmarského kmeňa Kajan, žije so svojím manželom a synmi už dva roky v Thajsku. Na opačnej strane hraníc zostala iba jej dcéra. Matka ju chce priviesť do lepšieho sveta. Rytmus tohto filmu určuje dlhé čakanie, neistota a napätie.

A story of an attempt to change one's fate. MuLa, a woman with a Burmese tribe Kajan, has been in Thailand for two years with her husband and all her sons. Only her daughter was left on the other side of the border. Mother wants to bring her to a better world. Long wait, full of anxiety and tension, determines the rhythm and atmosphere of the film.

Konce sveta: človek-ryba Ends of the World: Fish-Man Krańce Świata: Człowiek Ryba

r • d. Podlasie Makes Me Happy /2014 / 9 min.

Potápanie do sivozelenej prázdnoty zimnej rieky sa zrazu premení na púť, ktorej zmyslom je hľadať význam ľudskej existencie a krásu v jednoduchých, každodenných veciach, ktorým často nevenujeme pozornosť. Vo veciach, ktoré poodhalia svoj nezvyčajný charakter práve vtedy, keď sa na ne pozrieme z inej perspektívy.

Diving in a green-grey emptiness of winter river suddenly turns into a journey that seeks the meaning of human existence and looks for beauty in simple, everyday things which often escape our attention. Things that reveal their unusual character when seen from a different perspective.

Do srdca tvojho To Thy Heart • Do serca twego

r • d. Ewa Borysewicz / 2013 / 10 min.

Bol taký krásny, stál pri hojdačke, hriva tmavých vlasov. Pohľad na jeho úsmev spôsoboval zimomriavky. Bola to rozpoltená situácia – bol tak mimo, že spravila čokoľvek, čo jej povedal. Chcela počúvať jeho sladké slová, chcela, aby rozprával, až kým nevyjde mesiac. Potom doňho prestala vkladať nádeje. Nedokázala mu len tak odpustiť zradu. Animovaný film Ewy Borysewicz je svetskou litániou a príbehom citu, ktorý sa končí ako trpké sklamanie, ako ozvena rozliehajúca sa panelákom.

He was so handsome, with his jet-black hair, standing by the swing. When he smiled, eyes would stand on end. It was schizophrenic – he was so messed up that she would do whatever he said. She wanted to listen to his sweet-talking, wanted him to talk until the moon was up. Then she stopped pinning her hopes on him. She couldn't let him off so easily for his betrayal. Ewa Borysewiczʼs animation is a secular litany and a story of affection ending in bitter disappointment, echoing through a tower block estate.