Obrazy (proti) extrémizmu

Images of/against Extremism

kolekcia dokumentárnych filmov • collection of documentaries / 1946 – 2014 / Československo, Slovensko • Czechoslovakia, Slovakia / čb, far. • bw, col. / 97 min.

Bezprostredne po minuloročných parlamentných voľbách rozbehli pedagógovia Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU edukatívny edičný projekt Obrazy (proti) extrémizmu. Prostredníctvom ôsmich kľúčových tém (rasová a etnická neznášanlivosť, náboženská intolerancia, nacionalizmus, politická moc, holokaust, mediálna manipulácia, život v exile, strach zo sexuality a z inakosti) sa rozhodli konfrontovať minulé a súčasné podoby extrémizmu. Výsledkom bude DVD pozostávajúce zo starších filmov z archívu Slovenského filmového ústavu a z krátkych filmov študentov FTF VŠMU, doplnené o brožúrku so sprievodnými textami, určené najmä pre stredoškolákov – budúcich prvovoličov. Celý projekt a vybrané pásmo filmov predstaví filmová historička a pedagogička Eva Filová.

Immediately after last year’s parliamentary elections, the educators from the Department of Audiovisual Studies at the Faculty of Film and Television, Academy of Performing Arts in Bratislava, founded an educational editorial project Images of/against Extremism. Through eight key themes (racial and ethnical hatred, religious intolerance, nationalism, political power, holocaust, media manipulation, life in exile, fear of sexuality and otherness), they decided to confront both past and present forms of extremism. The result will be a DVD comprised of older films from the archives of Slovak Film Institute and of the short stories created by students from the Faculty of Film and Television. They will also include a brochure with accompanying texts aimed mostly at high-schoolers – future first time voters. The whole project and the selected collection of films will be presented by the film historian and teacher Eva Filová.

Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! • They Are Personally Responsible for Treason of the National Uprising!

r. • d. Ján Kadár / 1946 / 8 min.

„Sotva stačila uschnúť na uniformách esesákov krv slovenského vojaka, už sa ich dotkli ruky kňaza Tisa.“ Strihový film o fašistických zločinoch Tisovej vlády.

“The blood of the Slovak soldier on the uniforms of the SS soldiers hasn’t even dried yet, and they were already touched by the priest Tiso.” A compiled film about the fascist crimes of the Tiso administration.

Meine Wehrmacht

r. • d. Maroš Berák / 2009 / 36 min.

„Uniforma zjednocuje.“ Dokumentárny film o generačne prenášanom obdive k nacizmu, vizuálne pôsobivej, silnej a disciplinovanej nemeckej armáde.

“A uniform unifies.” A documentary film about generationally transferred admiration of Nazism and the visually impressive, strong and disciplined German army.

Maličká ríša • A Tiny Empire

r. • d. Antonín Navrátil / 1964 / 31 min.

„Vyzeralo to skoro ako hra. Vari všade na svete sa hrajú deti na vojakov.“ Strihový film o vojnovom slovenskom štáte a dôsledkoch fanatického nacionalizmu.

“It almost looked like a game. All around the world kids must play soldiers.” A compilation film about the military Slovak State and the consequences of fanatical nationalism.

Toto nie je hra • This Is Not a Game

r. • d. Dominik Jursa / 2014 / 22 min.

Vyžehlené uniformy, tvrdý výcvik a kult vodcu. Dokumentárny film o polovojenskej organizácii Slovenskí branci.

Ironed uniforms, intense training and the cult of personality. A documentary about the post-war paramilitary organization Slovenskí branci (Slovak Recruits).