VIS Vienna Shorts

VIS Vienna Shorts

pásmo experimentálnych filmov • collection of experimental films / 2015 – 2017 / 60 min.

Nespratná technológia proti ľudskej snahe, audiovizuálne experimenty proti náhodným kompozíciám, odvážne abstrakcie proti roztrúsenej percepcii: týchto osem nových rakúskych experimentálnych filmov poukazuje na niektoré súčasné tendencie, ako aj na technologické možnosti v rámci digitálnej a analógovej avantgardnej kinematografie, a to od naratívnejších diel až po veľmi abstraktnú estetiku, s bohatým priestorom na intelektuálnu a senzuálnu stimuláciu a inšpiráciu. Užite si tento experimentálny zážitok!

Unruly technology against human endeavour, audio-visual experiments against arbitrary compositions, challenging abstraction against sprinkling perception: These 8 recent Austrian experimental films show some current tendencies as well as technological possibilities in digital and analogue avant-garde filmmaking, starting with rather narrative works and sliding into very abstract aesthetics, offering a rich field of intellectual and sensual stimulation and inspiration. Enjoy this experimental experience.

Daniel Ebner/VIS Vienna Shorts

Jeseň Autumn Herbst / r. • d. Meinhard Rauchensteiner / 2015 / Rakúsko • Austria / 3 min.

Nespratná technológia proti ľudskému úsiliu o jej skrotenie, demonštrovaná na príklade hovoriaceho plyšového monštra. Mužský hlas sa snaží vnútiť Rilkeho báseň Jeseň (1902) plyšovej hračke so svietiacim červeným nosom, ktorá sa pohodlne rozvaľuje na gauči. Vo chvíľach uvedomenia si svojej prehry láskavo, potom zase tónom, ktorý by sa hodil skôr na kasárenský dvor. Toto úsilie, nakrútené v jednom zábere, je síce z pedagogického hľadiska zbytočné, ale je bohatým zdrojom absurdného humoru.

The unruliness of technology against human attempts at taming, demonstrated with the example of a talking plush monster. A man’s voice tries to force Rilke’s poem Autumn (1902) on a cuddly toy with a flashing red nose, who is comfortably slouched on a sofa. At times he acknowledges his failure affectionately, then again in a tone that would be more suited to a barrack yard. Though pedagogically worthless, this endeavour, filmed in one single take, is a rich source of absurd humour.

Desert Bloom / r. • d. Peter Kutin, Florian Kindlinger / 2015 / USA, Rakúsko • USA, Austria / 12,5 min.

Okrem gamblerstva prinieslo Las Vegas do tmavej púšte Nevady aj elektrinu a svetlo. Spolu s nemeckou skladateľkou Christinou Kubitch nám hudobníci a zvukoví umelci Peter Kutin a Florian Kindlinger umožnili počuť elektromagnetické polia spojené s neónovými a LED zábleskmi. Je to akási symfónia ozvien elektronického smogu, zatiaľ čo svetlo vylieta z obrazu a miestami sa mení iba na abstraktné body či línie.

Next to gambling, Las Vegas primarily brought electricity and light into the darkness of the Nevadan desert. Together with German composer Christina Kubisch the musicians and sound artists Peter Kutin and Florian Kindlinger have made audiblethe electromagnetic fields related to the neon and LED thunderstorm. A symphony of electric smog resounds, while the light seems to have flowed out of the images and is sometimes only visible as abstract spots and lines.

Ghost Copy / r. • d. Christiana Perschon / 2016 / Rakúsko • Austria / 2,5 min.

Jednotlivé okienka vybrané z rodinných filmov a amatérskych nahrávok rakúskej vojnovej a povojnovej generácie sa zjavujú ako prízraky v tme. Zvukovú stopu tvoria vety, dych a smiech zo súčasnosti. Christiana Perschon zhromaždila digitálne zvukové prvky z nahrávok z mobilných telefónov, nájdené na sociálnych sieťach, a spojila ich s archívnymi materiálmi z rokov 1930 až 1965. Táto montáž je inšpirovaná kompozičným princípom diela Wiener Spaziergang (1965) od performera Güntera Brusa.

Single frames taken from family films and amateur recordings of the Austrian war and post-war generation spookily appear out of the darkness. The soundtrack is made up of sentences, breathing and laughing from the present. Christiana Perschon has assembled digital sound elements taken from mobile phone recordings, found in social networks, to accompany archive material from 1930 to 1965. The montage is inspired by the composition principle of Wiener Spaziergang (1965) by performance artist Günter Brus.

Not Even Nothing Can Be Free of Ghosts / r. • d. Rainer Kohlberger / 2015 / Nemecko, Rakúsko • Germany, Austria / 11 min.

Kohlbergerove počítačovo generované audiovizuálne experimenty naďalej skúšajú hranice zraku a percepcie. Svetlo a blikajúce kompozície, ktoré vytvára, sú zostavené radikálne a precízne a spolu so zvukom vytvárajú neúprosnú synergiu, ktorá vás jednoducho vtiahne. Mozog vytvára pri tejto konfrontácii obrazy a tvary, ktoré majú čiastočne zahmlenú a čiastočne jasnú konzistenciu, takže človek nikdy nevie, či naozaj existujú, alebo sú skôr výplodom jeho fantázie.

Kohlberger’s computer generated audio-visual experiments continue to challenge the viewers’ eye and perception. The light and flicker compositions that he creates are arranged radically and precisely and come together with the sound to create a compelling synergy, which sucks you in. Thus confronted the brain creates images and shapes of a partly swirling, partly clear consistency, whereby one is never absolutely certain whether they actually exist or are mere figments of the imagination.

Brainbows / r. • d. Karin Fisslthaler / 2015 / Rakúsko • Austria / 2,5 min.

Karin Fisslthaler vo svojej tvorbe zbiera veľmi sústredené a presné gestá a momenty dotykov a komunikácie medzi telami. Vo filme Brainbows, kde používa materiál vystrihnutý z filmu Fritza Langa Žena na Mesiaci, kondenzuje tieto filmové momenty do elegantne zloženej choreografie, ktorá pokračuje vytváraním predstáv o pohyboch za hranicami filmových políčok a umožňuje tak nový druh komunikácie medzi obrazmi.

In her works Karin Fisslthaler collects highly focussed and precise gestures and moments of touching and communication between bodies. In Brainbows, which uses material taken from Fritz Lang’s Woman in the Moon, she condenses these cinematic moments in an elegantly mounted choreography, which continues to imagine the movements beyond the limits of the frames, thus enabling a new communication between images.

Vintage Print / r. • d. Siegfried A. Fruhauf / 2015 / Rakúsko • Austria / 13 min.

Fruhaufovi stačí jediná fotografia idylickej krajiny, zachytenej na sklenej platni koncom 19. storočia, na to, aby stvoril vesmír. V energetických a pulzujúcich 13 minútach spája digitálny a analógový obraz pomocou rôznych procesov, ktoré sa očividne všetky prekrývajú a takto abstraktne putujú naprieč históriou mediálnej percepcie od fotografie cez film až po digitálny svet.

Fruhauf takes one single photograph of an idyllic landscape, captured on a glass plate at the end of the 19th century, and creates an entire universe. In energetic and pulsating 13 minutes he edits the image from analogue to digital using various processes, which ultimately all seem to overlap, thus abstractly wandering through a history of medial perception from photography over film to the digital world.

El ritual del color • The Ritual of Colour / r. • d. Maria Luz Olivares Capelle / 2015 / Rakúsko • Austria / 2,5 min.

Vo filme Olivares Capelle pocítite celú škálu jej filmového myslenia: hravý prístup k filmu, k jeho mágii a zároveň jasný postoj k obrazom a ich kompozícii. Žena stojí pred kamerou ako protagonistka kamerového testu. Farebná paleta, ktorú drží v ruke, narúša čiernobiely film. Materiál, ktorý je v podstate bezcenný a považovaný za odpad, sa stáva samotným dielom.

You can feel the whole range of her filmic thinking in Olivares Capellesʼ film: a playful approach to film, to the magic of film, and simultaneously a clear attitude towards images and image composition. A woman stands in front of the camera and is the protagonist for a camera test; the colour palette, which she holds in her hand, disrupts the black and white film. The material that is actually “worthless” and thought of as “waste” becomes its own work of art.

Toutes directions / r. • d. Billy Roisz, Dieter Kovacic / 2017 / Rakúsko • Austria / 13 min.

„Všetky smery“, ako znie názov filmu, znamenajú jednak pohyby obrazu (okolo sveta, do hĺbky obrazu, švihnutie nahor do korún stromov, blúdenie v popraskanej patine vidieckej cesty), jednak estetický zážitok, prezentovaný vizuálom aj hudbou, zvukom aj pohyblivým obrazom, skutočným svetom aj abstraktným vzorom. Trinásťminútová roadmovie naprieč nocou, v ktorej sa skutočné veci zahmlievajú, aby nám vyjavili čistú formu, čistý pohyb, čisté svetlo a čistý zvuk. (Alejandro Bachmann)

“All directions,” as the title states, describes both the movements of the image (along the world, into the pictorial depth, upward in treetops rushing by, and downward, gazing at the crumbling patina of the country road) as well as an aesthetic experience, which is presented by the visual as music, the acoustic as motion picture, and the real world as abstract pattern. A thirteen-minute road movie into the night in which real things blur in order to appear as pure form, pure movement, pure light, and pure sound. (Alejandro Bachmann)

VIS Katalog 2016