Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí.

Is Everyone Right? Karel Floss and the Others.

dokumentárny • documentary / 2015 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 127 min.

Réžia • Director: Helena Všetečková
Scenár • Screenplay: Helena Všetečková
Kamera • Photography: Helena Všetečková, Jan Březina, Vojtěch Votýpka, Urban Arsenjuk, Helena Papírníková-Horáčková
Strih • Editor: Helena Všetečková

Multiportrét vývoja českého porevolučného myslenia a cítenia, centralizovaný okolo osobnosti filozofa a ľavicového kresťana Karla Flossa. Okolo jeho myšlienok o Bohu, pravde i politike krúžia ako satelity výroky značne protikladných osobností – od Milana Knížáka cez Ondřeja Slačálka a Noama Chomského až po zástupcov českých národovcov. Film s jemnou iróniou priznane využíva vachkovský štýl a stavia na významových kontrapunktoch, situačnom humore a odcudzujúcich formálnych prvkoch. Vzniká tak akési audiovizuálne koryto, ktorým preteká kanalizovaný hnev národa, pripomínajúceho dieťa, ktoré sa ešte len učí myslieť a nevie, čo si osvojiť skôr – pretože v istom zmysle vlastne „všetci majú pravdu“. (zdroj: katalóg MFDF Jihlava 2015)

A multi-portrait of the history of post-1989 Czech ideas and sensibilities, centered around left-wing Christian philosopher Karel Floss. Circling his ideas on God, truth, and politics like satellites are statements by strongly antithetical individuals including Milan Knížák, Ondřej Slačálek, Noam Chomsky, and Czech nationalist thinkers. Working with a subtle sense of irony, the film is openly inspired by the style of Karel Vachek as it makes use of semantic counterpoints, situational humor and aloof formal elements. The result is a kind of audiovisual riverbed for channeling the fury of a nation that recalls a child that is just learning to think and does not know what to relate to first, because in a certain sense, basically “everyone is right”. (source: 2015 Jihlava IDFF catalogue)