V strede Európy • In the Middle of Europe

Súťažná sekcia prinesie v rámci MFFK Febiofest už po piatykrát výber najzaujímavejších krátkych hraných, animovaných, dokumentárnych a experimentálnych filmov. Pod názvom V strede Európy sa skrývajú krajiny V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) a náš blízky sused Rakúsko, takže súťaž ostáva v stredoeurópskom priestore, medzi krajinami, ktoré sú vzájomne najviac prepojené. Rozhodnutie pokračovať v súťažnej sekcii popri krajinách V4 opäť s Rakúskom súvisí s hlavnou témou tohtoročného industry programu, ktorý sa zameriava na rakúsko-slovenskú filmovú spoluprácu.

This competition section will, for the fifth time, introduce a selection of the most interesting fiction, documentary, animated and experimental films of this year’s Febiofest. The title In the Middle of Europe refers to the V4 countries (Slovakia, Czech Republic, Hungary, Poland) along with our close neighbor, Austria, and so the competition remains grounded within the central European area and includes countries which are interconnected the most. The decision to keep Austria among the other competing V4 countries is related to the main topic of this year’s Industry program – a focus on film cooperation between Austria and Slovakia.

HLAVNÁ POROTA • MAIN JURY

GYULA NEMES

Študoval na pražskej FAMU pod taktovkou Věry Chytilovej a Karla Vachka, neskôr získal na tejto škole titul PhD. Vďaka filmom cestuje po celom svete vrátane Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Pôsobí aj ako producent vo svojich spoločnostiach Absolut Film Studio a Playtime. Jeho film Moje jediné bol v roku 2006 zaradený do súťaže festivalu v Benátkach (Týždeň kritikov). S filmom Stratený svet (2008), ktorý natočil v 35 mm formáte, vyhral cenu za najlepší dokument na MFF v Karlových Varoch, hlavnú cenu na festivale krátkych filmov v Hamburgu a cenu za najlepší zahraničný film na festivale v Ann Arbor. Jeho film Zero bol v roku 2015 zaradený do súťaže na MFF Karlove Vary (Na východ od Západu) a uvádzali sme ho na MFFK Febiofest 2016.

Graduated at FAMU, Prague in the class of Věra Chytilová and Karel Vachek, where he obtained a PhD title. He has been shooting worldwide, in Africa, Asia and South America. He is also a producer of his companies, Absolut Film Studio and Playtime. In 2006 his film My One and Onlies was in competition in Venice (Critics’ Week). With his film Lost World (2008), which he shot on 35 mm, won Best Documentary in Karlovy Vary International Film Festival, Main Prize in Hamburg Shortfilmfest and Best International Film in Ann Arbor. In 2015 his film Zero was in competition in KVIFF (East of the West) and it was included in our selection of films at IFF Febiofest 2016.

MIRO REMO

Absolvoval odbor réžie dokumentárneho filmu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU pod vedením Vlada Balca. Dosiaľ najväčší úspech zaznamenal s originálnym krátkometrážnym portrétom svojho strýka a babičky Arsy-Versy (2003), za ktorý získal niekoľko desiatok ocenení na festivaloch po celom svete. Má na konte viacero krátkych a stredometrážnych filmov. V roku 2014 nakrútil svoj celovečerný debut z prostredia najprísnejšieho väzenia na Slovensku Comeback. Jeho najnovšie celovečerné dokumenty Cooltúra a Richard Müller: Nespoznaný vyvolávajú kontroverzné reakcie ako u divákov, tak u filmových profesionálov.

He graduated from the Documentary Film program at the Faculty of Film and Television of the Academy of Performing Arts in Bratislava under the leadership of Vlado Balco. His biggest success to date was an original, short-length portrait of his uncle and his grandmother titled Arsy-Versy (2003), for which he won dozens of awards at festivals all around the world. In 2014 he shot his full-length debut, which is set in the strictest prison in Slovakia, titled Comeback. His latest full-length documentary films Coolture and Richard Müller: Unknown have stirred up controversial reactions from both viewers and film professionals.

KRZYSZTOF SIENKIEWICZ

Energický podporovateľ poľskej kultúry. Je organizátorom a koordinátorom projektu Filmové Podlasie útočí! Reaktivácia, ktorý propaguje filmy a filmových tvorcov z poľského Podlasia. Pracuje pre Kultúrne centrum v Białystoku, pod ktorého hlavičkou organizuje podujatia, akými sú napríklad Medzinárodný festival krátkych filmov ŻUBROFFKA či akcia Underground/Independent. Spoluorganizuje viacero filmových workshopov a mládežníckych výmenných programov na Ukrajine, v Česku, Gruzínsku a Poľsku, na ktorých zároveň učí, a podieľa sa na stovkách projekcií po celej Európe. Ako nezávislý filmový tvorca je spoluautorom krátkych a dokumentárnych filmov. Vo voľnom čase sa zapája do komunitnej aktivity V Podlasí som šťastný, ktorá propaguje tvorivých ľudí a filmy z Podlasia, z východného Poľska aj z Európy.

An energetic promoter of Polish culture. He is an organizer and coordinator of Film Podlasie in Attack! Reloaded, a project that helps promote films and film-makers from the Podlachian region of Poland. He works for the Bialystok Cultural Center where he runs and organizes festivals such as the ZUBROFFKA International Short Film Festival and the Underground/Independent. He is co-organizer and tutor of several film workshops and youth exchange programs with Ukraine, The Czech Republic, Georgia and Poland as well as hundreds of film screenings in Europe. As independent filmmaker he is the co-author of shorts and documentaries. In his free time he is involved in activity of community Podlasie Makes Me Happy that promotes creative people and films from Podlasie, the Eastern side of Poland and Europe.

POROTA FICC • FICC JURY

CHRISTL GRUNWALD-MERZ

Christl Grunwald-Merz pracovala 30 rokov pre ústrednú Nemeckú mediálnu agentúru pre edukačné médiá FWU. Od roku 1990 sa venuje aj aktivitám bavorskej odnože (LAG Bayern) BJF (Nemeckého zväzu filmových klubov), ktorý je členom Medzinárodnej federácie filmových klubov. Do filmov je zaľúbená už od detstva, ktoré trávila v Selbe, malom meste na severovýchode Bavorska. Už štyridsať rokov ponúka filmy „spoza hraníc“. Festival Grenzlandfilm-Tage Selb je jedným z jej najobľúbenejších festivalov ponúkajúcich filmy z východnej Európy.

For almost 30 years Christl Grunwald-Merz worked for the central German Media Agency for educational media FWU. Since 1990 she is also engaged in the activities of the Bavarian branch (LAG Bayern) of BJF (Bundesverband Jugend und Film), a member of the FICC. She has been a “film freak” since her early childhood in Selb, a small city in the northeast of Bavaria. It offers annually since 40 years films from “across the borders”. The festival – “Grenzlandfilm-Tage Selb” – is among her favourites for films from eastern Europe.

NINA ŠILANOVÁ

Vyštudovala audiovizuálne štúdiá a umeleckú kritiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Je podpredsedníčkou Rady Asociácie slovenských filmových klubov. Žije v Prešove, kde sa vo voľnom čase venuje organizovaniu premietaní filmového klubu Kino Pocity a spoluorganizuje filmový festival Pocity Film. Pracuje v Košiciach ako PR manažérka kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik.

She has a degree in Art Criticism and Audio Visual Studies at the Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava. She is a deputy chairwoman of the Slovak Film Society Association Council. She lives in Prešov, where she organizes screenings for the „Kino Pocity“ film society in her free time, and co-organizes the Pocity Film Festival. She works as a PR manager at Tabačka Kulturfabrik cultural centre in Košice.

DRAGAN MILINKOVIĆ FIMON

Významný univerzitný profesor, producent, dramatik a režisér. Vyštudoval divadelnú školu v Belehrade a získal titul magistra v odbore sociológia literatúry na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity. Vedeckým výskumom v Paríži a v Londýne zavŕšil doktorát, v záverečnej práci sa zameral na možnosti sfilmovania románu. Bol producentom na voľnej nohe, novinárom pre elektronické médiá aj akreditovaným korešpondentom v Londýne spolupracujúcim s nezávislými médiami. Od roku 1997 učí ako profesor na viacerých európskych univerzitách. Je známy aj ako producent, režisér a spolupracovník na rôznych filmových a televíznych projektoch. Bol členom alebo predsedom poroty na mnohých medzinárodných filmových festivaloch. Pôsobí ako výkonný riaditeľ Srbského filmového centra a predseda Srbskej asociácie filmových klubov.