ŠTATÚT SÚŤAŽE CELOVEČERNÝCH FILMOV Z KRAJÍN V4, RAKÚSKA A UKRAJINY
„V STREDE EURÓPY“
v rámci Medzinárodného filmového festival FEBIOFEST BRATISLAVA

 

 

Čl. I

Kritéria prihlásenia

Súťaže sa zúčastňuje vždy 10 celovečerných (hraných, dokumentárnych, animovaných alebo experimentálnych) filmov, ktoré splnia nasledovné podmienky:

  • minimálna dĺžka trvania 60 minút
  • rok výroby nemôže byť starší ako 2 roky od aktuálneho ročníka (t.z. v prípade ročníka 2024 sú akceptovateľné aj © 2022 a © 2023)
  • minimálne minoritným producentom v zmysle Európskeho dohovoru o filmových koprodukciách filmu musí byť jedna zastúpená krajina: V4 (Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko), Rakúsko alebo Ukrajina
  • zastúpenie jednotlivých krajín v súťaži nemusí byť rovnomerné
  • do súťaže sa nemôžu prihlásiť filmy, ktoré boli súčasťou výberu predchádzajúcich rokov
  • filmy nemusia spĺňať špecifický status premiéry

 

Čl. II

Predvýber súťažných diel a jeho uzávierka

Predvýber súťažných titulov zabezpečuje výberová komisia pozostávajúca z troch stálych členov festivalového organizačného štábu. Vo všetkých prípadoch sa výber musí opierať o konzultácie vedené s fundovanými a všeobecne rešpektovanými filmovými odborníkmi - garantmi pre dané kinematografické teritórium, a tým pádom zodpovednými za objektivitu posúdenia kvality vybraných diel a spôsobilosti pre ich zaradenie do konečného súťažného výberu. Predvýber 10 súťažných diel musí byť uzavretý do 30. januára daného ročníka oznámením prihlásených titulov o vybraní/nevybraní do súťaže.

 

Čl. lII

Základné princípy výberu

Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní a výbere diel do festivalovej súťaže sú jednoznačne ich filmová kvalita a umelecká hodnota. Rodová či žánrová príslušnosť, zvolená tematika, tvorivá metóda a konkrétna technika v tejto súvislosti nie sú vôbec zohľadňované. Zámerom sledovaným v priebehu výberu súťažných titulov rozhodne nie je dosiahnuť celkovo vyvážené zastúpenie hraných, dokumentárnych, animovaných a experimentálnych diel, ale zostaviť čo najlepší súbor celovečerných filmov reprezentujúcich aktuálny filmovú produkciu kinematografií jednotlivých vyššie menovaných krajín.

 

Čl. IV

Medzinárodná porota

Porota festivalu je trojčlenná a jej zloženie je medzinárodné - ide o zástupcov ideálne mimo krajín, ktoré sa zúčastňujú súťaže, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektívnosť pri výbere. Členov poroty menuje programový riaditeľ' festivalu vždy len na jeden ročník súťaže, členstvo konkrétneho porotcu sa teda nemôže v žiadnom prípade opakovať viackrát . Do pozície porotcu môže byť menovaný zástupca zahraničného filmového festivalu, filmový  sales,  filmový  tvorca,  filmový  historik  či  teoretik,  prípadne  publicista s dlhoročnou praxou, vo všeobecnosti by pritom malo ísť o rešpektovanú osobnosť, ktorej doterajšia praktická skúsenosť, resp. odborný záujem sa vo významnej miere dotýka oblasti kinematografie. Členom poroty naopak nesmie byť osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na vzniku niektorého zo súťažných filmov.

 

Čl. V

Hlavná cena a vyhlásenie výsledkov

Hlavnou a zároveň jedinou cenou súťaže je Cena FEBIOFESTU spojená s finančnou prémiou v sume 2000 €. Udeľovaná je majoritnému producentovi víťazného filmu, ktorý na základe svojho hlasovania a konečného verdiktu, ktorý určí odborná súťažná porota. Výsledky súťaže a víťazný titul porota vyhlási v rámci slávnostného ukončenia bratislavskej časti festivalu. Porota sa môže zároveň rozhodnúť, že niektorému z filmov udelia taktiež „zvláštne uznanie“. Počet zvláštnych uznaní na daný ročník je limitovaný počtom 1.

 

Peter Dubecký

prezident festivalu MFF FEBIOFEST BRATISLAVA

november 2023 Bratislava

ŠTATÚT SÚŤAŽE KRÁTKYCH FILMOV Z KRAJÍN V4, RAKÚSKA A UKRAJINY
„V STREDE EURÓPY“
v rámci Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST BRATISLAVA

 

 

Čl. I

Kritéria prihlásenia

Súťaže sa zúčastňuje vždy 20 krátkych (hraných, dokumentárnych, animovaných alebo experimentálnych) filmov, ktoré splnia nasledovné podmienky:

maximálna dĺžka trvania do 30 minút

rok výroby nemôže byť starší ako 2 roky od aktuálneho ročníka (t.z. v prípade ročníka 2024 sú akceptovateľné © 2023 a © 2022)

majoritným producentom v zmysle Európskeho dohovoru o filmových koprodukciách filmu musí byť jedna zastúpená krajina: V4 (Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko), Rakúsko alebo Ukrajina

zastúpenie jednotlivých krajín v súťaži nemusí byť rovnomerné

do súťaže sa nemôžu prihlásiť filmy, ktoré boli súčasťou výberu predchádzajúcich rokov

filmy nemusia spĺňať špecifický status premiéry

 

Čl. II

Predvýber súťažných diel a jeho uzávierka

Predvýber súťažných titulov zabezpečuje výberová komisia pozostávajúca z troch stálych členov festivalového organizačného štábu. Vo všetkých prípadoch sa výber musí opierať o konzultácie vedené s fundovanými a všeobecne rešpektovanými filmovými odborníkmi - garantmi pre dané kinematografické teritórium, a tým pádom zodpovednými za objektivitu posúdenia kvality vybraných diel a spôsobilosti pre ich zaradenie do konečného súťažného výberu. Predvýber 20 súťažných diel musí byť uzavretý do 30. januára daného ročníka oznámením prihlásených titulov o vybraní/nevybraní do súťaže.

 

Čl. lII

Základné princípy výberu

Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní a výbere diel do festivalovej súťaže sú jednoznačne ich filmová kvalita a umelecká hodnota. Rodová či žánrová príslušnosť, zvolená tematika, tvorivá metóda a konkrétna technika v tejto súvislosti nie sú vôbec zohľadňované. Zámerom sledovaným v priebehu výberu súťažných titulov rozhodne nie je dosiahnuť celkovo vyvážené zastúpenie hraných, dokumentárnych, animovaných a experimentálnych diel, ale zostaviť čo najlepší súbor krátkych filmov reprezentujúcich aktuálny filmovú produkciu kinematografií jednotlivých vyššie menovaných krajín.

 

Čl. IV

Medzinárodná porota

Porota festivalu je trojčlenná a jej zloženie je medzinárodné - ide o zástupcov mimo krajín, ktoré sa zúčastňujú súťaže, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektívnosť pri výbere. Členov poroty menuje programový riaditeľ' festivalu vždy len na jeden ročník súťaže, členstvo konkrétneho porotcu sa teda nemôže v žiadnom prípade opakovať viackrát . Do pozície porotcu môže byť menovaný zástupca zahraničného filmového  festivalu,  filmový  sales,  filmový  tvorca,  filmový  historik  či  teoretik,  prípadne  publicista  s dlhoročnou praxou, vo všeobecnosti by pritom malo ísť o rešpektovanú osobnosť, ktorej doterajšia praktická skúsenosť, resp. odborný záujem sa vo významnej miere dotýka oblasti krátkometrážnej tvorby. Členom poroty naopak nesmie byť osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na vzniku niektorého zo súťažných filmov.

 

Čl. V

Hlavná cena a vyhlásenie výsledkov

Hlavnou a zároveň jedinou cenou súťaže je Cena FEBIOFESTU spojená s finančnou prémiou v sume 3000 €. Udeľovaná je režisérovi, resp. hlavným tvorcom víťazného filmu, ktorý na základe svojho hlasovania a konečného verdiktu určí odborná súťažná porota. Výsledky súťaže a víťazný titul porota vyhlási v rámci slávnostného ukončenia bratislavskej časti festivalu.

Porota sa môže zároveň rozhodnúť, že niektorému z filmov udelia taktiež „zvláštne uznanie“. Počet zvláštnych uznaní na daný ročník je limitovaný počtom 2.

 

Peter Dubecký

prezident festivalu MFF FEBIOFEST BRATISLAVA

november 2023 Bratislava