Kino ikon+ (KI+)

Pierre Braunberger (1905 – 1990) bol významný francúzsky filmový producent. Pri filme pracoval už od dvadsiatych rokov 20. storočia, najskôr v Londýne, neskôr v New Yorku. Po návrate do Francúzska sa zoznámil so Jeanom Renoirom, ktorému produkoval viacero filmov. Do nášho výberu sme z ich spolupráce zaradili film Suka (1931). V roku 1932 vznikol film Luisa Buñuela Zem bez chleba, krátkometrážny dokument o mimoriadne chudobnej oblasti Španielska Las Hurdes. Lola Montésová Maxa Ophülsa z roku 1955 rozpráva príbeh kurtizány, okolo ktorej sa pohybovali známi skladatelia, napríklad Franz Liszt či Fryderyk Chopin, a jej vzťah s bavorským panovníkom Ľudovítom I. rozpútal v Bavorsku revolúciu. Enfant terrible francúzskej novej vlny Jean-Luc Godard nakrútil v Braunbergerovej produkcii film Žiť svoj život (1962) o mladej Nane, ktorá si v určitom momente svojho života začne zarábať prostitúciou. Jaguár (1967) Jeana Roucha balansuje na pomedzí dokumentu a fikcie a ponúka príbeh troch priateľov, ktorí sa vydajú za zárobkom do mesta Accra. Hrdinky zla Waleriana Borowczyka z roku 1979 rozprávajú o rôznych podobách ženskej sexuality v rôznych historických epochách.

Náš výber poukazuje na rôznorodosť filmov, ktoré produkoval Pierre Braunberger počas svojej takmer šesťdesiatročnej kariéry. Bol to neúnavný hľadač talentov a podporovateľ nezávislej filmovej tvorby, v prípade francúzskej novej vlny dokonca jeden z troch kľúčových producentov, ktorí umožnili jej nástup a rozvoj (spolu s Georgeom de Beauregardom a Anatolom Daumanom). V roku 1980 mu udelili čestného Cézara.

MICHAL MICHALOVIČ

Pierre Braunberger (1905 – 1990) was an important French film producer. He worked in the film industry from as early as the 1920s, first in London and later in New York. After coming back to France he met Jean Renoir, for whom he produced several films. Out of their collaborative projects, we decided to include The Bitch (1931) in our selection. In 1932, Luis Buñuel made the movie Land without Bread, a short-length documentary about an especially poor region of Spain, Las Hurdes. Max Ophüls’s Lola Montès from 1955 tells the tale of a courtesan surrounded by well-known composers in the likes of Franz Liszt and Fryderyk Chopin, and her relationship with the Bavarian colonel Ludwig I., which caused a revolution in Bavaria. Jean-Luc Goddard, enfant terrible of the French New Wave, cooperated with Braunberg on My Life to Live (1962), a film about the young Nana who starts working as a prostitute at a certain point in her life. Jean Rouch’s Jaguar (1967) balances between documentary and fiction and offers a story of three friends which seek job opportunities in the town of Accra. 1979’s Immoral Women by Walerian Borowczyk gives an account of various forms of female sexuality in several historical eras.

Our selection points to the diversity of films produced by Pierre Braunberger throughout his almost 60-year-long career. He was a tireless seeker of talents and supporter of independent cinema. In the era of the French New Wave, he was even one of the three key producers, who cleared the way for the onset and the flourishing of this movement (along with George de Beauregard and Anatole Dauman). He was awarded the Honorary César in 1980.

MICHAL MICHALOVIČ