Normální autistický film

Normal Autistic Film

dokumentárny • documentary / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 90 min.

Réžia • Director: Miroslav Janek
Kamera • Photography: Miroslav Janek
Strih • Editor: Tonička Janková

Úprimný, premýšľavý Lukáš má osobitý zmysel pre humor, miluje film a píše scenáre. Klavírny virtuóz Denis dokáže zahrať náročné skladby, je nesmierne inteligentný a sčítaný. Majda rada rapuje a vo svojich textoch obnažuje okolitý svet s odzbrojujúcou presnosťou. Marjamka dokáže rozprávať dlhé príbehy v angličtine, jej neúnavný brat Ahmed je nezvyčajne priateľský. Päť obdivuhodných detí, ktorým spoločnosť dala nálepku „autista“. Popredný český dokumentarista nás nabáda, aby sme autizmus prestali vnímať ako diagnózu a pokúsili sa mu porozumieť ako fascinujúcemu, i keď často ťažko rozlúštiteľnému spôsobu myslenia. Lebo kto má určiť, čo je normálne: žiť v zhone a nevidieť absurdity modernej doby alebo skôr túžobne hľadať vo svete poriadok, ticho a pokoj? – Najlepší český dokumentárny film 2016 (ex aequo s FC Roma) a Cena študentskej poroty na 20. MFDF Jihlava.

The honest and thoughtful Lukáš has a special sense of humor, loves film and writes screenplays. The piano virtuoso Denis is able to play complicated compositions, is immensely intelligent and well read. Majda likes to rap and is, through her lyrics, able to strip down the world around her with a disarming accuracy. Marjamka is can tell long stories in English and her tireless brother Ahmed is unusually friendly. Five admirable children labeled „autistic“ by the society. A prominent Czech documentary filmmaker invites us to stop perceiving autism as a diagnosis and perhaps try to think of it as a fascinating and often indecipherable way of thinking.– The best Czech documentary of 2016 (alongside FC Roma) and the winner of the Student Jury Prize at 20th Jihlava IDFF.