Š T A T Ú T

________________________________________

 

súťaže BEST FEBIO PITCH AWARD

v rámci prezentácie filmových projektov Works in Progress

organizovanej Medzinárodným filmovým festivalom FEBIOFEST Bratislava

 

(ďalej aj len „štatút“)

 

Preambula

Zámerom súťaže Best Febio Pitch Award (ďalej len „súťaž“) je upozorniť na filmové projekty so slovenskou účasťou, ktoré do termínu prezentácie v rámci Works in Progress (ďalej len „WiP“) nemali svoju premiéru a ktoré vykazujú silný medzinárodný koprodukčný alebo distribučný potenciál. Prezentačné fórum WiP je určené predovšetkým odbornému publiku zo zahraničia, konkrétne dramaturgom filmových festivalov, sales agentom, distributérom, zástupcom televíznych vysielateľov či iných koprodukčných alebo distribučných platforiem. Zo súťaže sú vylúčené všetky projekty propagujúce násilie, projekty, ktoré by akýmkoľvek spôsobom šírili alebo podporovali rasovú a etnickú neznášanlivosť alebo nenávisť voči menšinám.

 

A. Organizátor a spoluorganizátor súťaže

 • Organizátorom súťaže je občianske združenie Asociácia slovenských filmových klubov so sídlom Grösslingová 43, 811 09 Bratislava, IČO: 30812976. Súťaž realizuje v rámci a pod značkou svojho každoročne organizovaného podujatia Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST Bratislava (ďalej len „festival FEBIOFEST“).
 • Spoluorganizátorom súťaže je Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ“), Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, IČO: 891444.

 

B. Harmonogram súťaže

 • Súťaž je časovo limitovaná a prebieha každoročne v období od 10. decembra
  do 31 marca nasledujúceho roku.
 • Harmonogram súťaže je spravidla:
  • december – zverejnenie súťaže a začiatok prihlasovania,
  • január – uzávierka prihlasovania do súťaže,
  • február – zverejnenie výberu projektov do súťaže,
  • marec (spravidla pondelok a utorok v týždni konania festivalu FEBIOFEST) – verejná prezentácia WiP a vyhlásenie výsledkov súťaže. Podujatie sa môže konať buď na dohodnutom mieste (spravidla festivalové kino Lumière, Bratislava) a/alebo online.

 

C. Spôsob prihlasovania projektov do súťaže

 • Výzva na prihlásenie do súťaže je otvorená spravidla 10. decembra a to prostredníctvom internetovej stránky festivalu FEBIOFEST febiofest.sk, stránky Audiovizuálneho informačného centra SFÚ www.aic.sk ako aj priamym oslovením slovenských filmových profesionálov prostredníctvom mailového newslettra.
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty – všetky slovenské audiovizuálne diela (§ 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 o audiovízii) určené primárne pre kiná, ktoré do verejnej prezentácie WiP v aktuálnom roku nemali svoju premiéru.
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty bez obmedzenia žánru, dĺžky a v akejkoľvek fáze rozpracovanosti. Za prihlásený sa projekt považuje vtedy, ak zašle do stanoveného termínu uzávierky na uvedenú adresu všetky požadované informácie a náležitosti.

 

D. Výber projektov do súťaže

 • Do súťaže je vybraných spravidla 10 – 12 projektov. O ich konečnom výbere rozhoduje 3-členná komisia zložená z jedného zástupcu festivalu FEBIOFEST a dvoch zástupcov SFÚ.
 • Informácia o  rozhodnutí a výbere alebo odmietnutí projektu bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom najneskôr do 31. januára.
 • Definitívny výber projektov do súťaže sa zverejní spravidla do 25. februára.

 

E. Obmedzenie stretu záujmov členov výberovej komisie

 • Z výberovej komisie je vylúčený ktorýkoľvek člen, ktorý má sám alebo jemu blízka osoba akúkoľvek priamu tvorivú účasť na prihlásenom projekte alebo je sám alebo jemu blízka osoba právne (ako konateľ alebo štatutár) prepojený s  producentskou spoločnosťou prihláseného projektu. Osobný záujem môže byť považovaný za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti v rozhodovaní, ktorý z projektov bude do konečného výberu WiP a súťaže pripustený/vylúčený.

 

F. Prezentácia Works in Progress

 • Prihlásený projekt do súťaže sa musí zúčastniť verejnej a naživo moderovanej prezentácie ( tzv. pitchingu) WiP, ktorá sa koná v rámci MFF FEBIOFEST Bratislava vo vopred určený termín (ohlásený pri vyhlásení aktuálneho ročníka súťaže) a to spravidla v kinosále za účasti medzinárodnej poroty a pozvaných hostí a/alebo prostredníctvom online streamu.
 • Všetky projekty majú na svoju prezentáciu zabezpečené rovnaké podmienky a čas.
 • Projekt, ktorý nebude v rámci WiP prezentovaný alebo napr. pre svoju online prezentáciu nedodá v požadovanom termíne a parametroch požadovaný materiál, bude zo súťaže vylúčený.
 • V prípade, ak WiP predchádza tréningový seminár určený pre účastníkov prezentačného fóra, všetkým projektom bude na konzultáciu s odborným garantom poskytnutý rovnaký priestor. Účasť na tomto seminári nie je pre účastníkov povinná.

 

G. Medzinárodná porota

 • O udelení ceny rozhoduje 3-členná medzinárodná porota zložená z rešpektovaných zástupcov neslovenských filmových festivalov, industry platforiem, sales agentov, televízií či z iných filmových profesionálov zúčastňujúcich sa WiP. Člen poroty nesmie mať žiadny priamy, ale ani externý, napr. konzultačný vzťah so žiadnym z projektov ani ich zahraničným koprodukčným partnerom.
 • Mená členov poroty sú vopred zverejnené najneskôr 2 týždne pred konaním verejnej prezentácie WiP.
 • Kritériami posudzovania projektu je jeho obsahová stránka, ale aj kvalita samotnej prezentácie (tzv pitchu).
 • Porota udeľuje jednu cenu Best Febio Pitch Award. Porota môže udeliť aj jedno Zvláštne uznanie (Special Mention) projektu, ktorý si podľa nej zaslúži pozornosť.

 

H. Hlavná cena a vyhlásenie výsledkov

 • Hlavnou a zároveň jedinou cenou súťaže je BEST FEBIO PITCH AWARD spojená s finančnou prémiou v sume 3.000 €. Cena je udeľovaná slovenskému producentovi víťazného projektu, ktorý na základe svojho hlasovania a konečného verdiktu určí medzinárodná porota.
 • Zvláštne uznanie poroty nie je spojené so žiadnou finančnou ani vecnou prémiou.
 • Výsledky súťaže a víťazný projekt porota vyhlási najneskôr v nasledujúci deň po uskutočnení verejnej prezentácie WiP. Uskutoční sa tak buď na mieste konania WiP (spravidla kino Lumière, Bratislava) alebo v prípade online konania WiP a súťaže, v rámci dohodnutej online platformy za účasti zástupcov všetkých projektov.

 

PETER DUBECKÝ

prezident festivalu FEBIOFEST Bratislava

1.decembra 2020

Bratislava